OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jezek production s. r. o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, identifikační číslo: 17426235, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 371527 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě závazné objednávky (dále jen „závazná objednávka“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“)

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou veřejně dostupná na webové adrese www.jezekproduction.cz/obchodni-podminky  

1.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. výklad pojmů

               1.5.1 pojmem „termín dodání“ se rozumí termín do kterého je dodavatel povinen dodat finální produkt (tzn. sestříhané video, editované fotky, hotový web                           apod.)

               1.5.2 pojmem „termín realizace“ se rozumí datum uskutečnění akce spojené se zakázkou (tzn. datum konání akce, kterou má dodavatel ozvučit, datum                              natáčení klipu, datum nahrávání ve studiu apod.)

2. POSTUP UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

2.1. Odběratel vyplní na webových stránkách www.jezekproduction.cz (dále jen „web dodavatele“) formulář nezávazné objednávky kde zejména uvede fakturační a kontaktní údaje a specifikuje své požadavky.

2.2. Pokud odběratel kontaktuje zástupce dodavatele pomocí e-mailu či telefonicky, je možné bod 2.1. přeskočit.

2.3. Podklady poskytnuté odběratelem budou dodavatelem posouzeny a bude odběrateli předloženo nacenění zakázky.

2.4. po odsouhlasení nacenění odběratelem dodavatel vystaví závaznou objednávku, která je právně závazná a obsahuje:

                2.4.1. údaje o dodavateli

                2.4.2. fakturační a kontaktní údaje odběratele

                2.4.3. údaje pro platbu

                2.4.4. popis objednávaných služeb a produktů

                2.4.5. cenu jednotlivých položek objednávky a celkovou cenu objednávky

                2.4.6. termín dodání služeb či produktů

                2.4.7. číslo faktury a objednávky

                2.4.8. zastoupení dodavatele i odběratele

                2.4.9. podpisy a případně razítka obou stran

2.5. Po dodání finálního produktu vystaví dodavatel objednateli daňový doklad (fakturu).

3. POSTUP ZRUŠENÍ ČI ZMĚNY ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY

3.1. Zrušení je možné provést pouze písemně, s vlastnoručním podpisem zástupce odběratele.

3.2. Písemné zrušení závazné objednávky s vlastnoručním podpisem je nutné doručit buď v elektronické podobě do datové schránky dodavatele h5xqtfy, nebo fyzicky k rukám statutárního orgánu dodavatele.

3.3. zrušení závazné objednávky je zpoplatněno následovně

                3.3.1. do 14 dnů před termínem realizace – 10% z celkové hodnoty objednávky

                3.3.2. do 7 dnů před termínem realizace – 30% z celkové hodnoty objednávky

                3.3.3. 6 dnů před termínem realizace a později – 100% z celkové hodnoty objednávky

                3.3.4. V případech kdy není stanoven termín realizace (např. tvorba webu) je za zrušení účtován stabilně poplatek 80% z celkové hodnoty objednávky.

                3.3.5. Po dodání objednávky (bez ohledu na stanovený termín dodání) není již možné objednávku zrušit.

3.4. změna termínu realizace

                3.4.1. Po změně termínu realizace se poplatky za případné zrušení objednávky řídí původním termínem realizace.

                3.4.2. Požadavku na změnu termínu realizace není dodavatel povinen vyhovět, v takovém případě dojde ke zrušení objednávky a to je zpoplatněno dle                                  bodů 3.3.1. až 3.3.3.

                3.4.3. Pokud ke změně termínu realizace dojde do 7 dnů před původním termínem realizace, není tato změna nijak zpoplatněna.

                3.4.4. Pokud ke změně dojde později, je tato změna zpoplatněna 20% z celkové hodnoty objednávky.

                3.4.5. Požadavek na změnu termínu realizace musí být podán elektronicky na e-mailovou adresu info@jezekproduction.cz, nebo telefonicky                                                  s potvrzením prostřednictvím SMS na tel. +420 704 797 055.

3.5. zrušení objednávky ze strany dodavatele

                3.5.1. Dodavatel má právo objednávku zrušit z technických, kapacitních nebo jiných důvodů. Je povinen o této skutečnosti informovat odběratele v co                                nejkratší lhůtě i s uvedením důvodu.

                3.5.2. Pokud dojde ke zrušení objednávky ze strany dodavatele, dodavatel je povinen poskytnout odběrateli kompenzaci ve výši 10% z celkové hodnoty                                objednávky.

3.6. změna termínu dodání

                3.6.1. Pokud dojde ke změně termínu dodání ze strany dodavatele, je dodavatel povinen poskytnout kompenzaci ve výši 5% za každý týden prodlení.

                3.6.2. Odběratel má právo v průběhu plnění objednávky požádat o zkrácení termínu dodání. V takovém případě dodavatel takové žádosti může a                                            nemusí vyhovět a v případě, že vyhoví si může účtovat dodatečné poplatky.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Dodavatel určuje cenu u každé objednávky individuálně.

4.2. odběratel může cenu objednávky dodavateli uhradit těmito způsoby:

                4.2.1 v hotovosti

                4.2.2. převodem na účet dodavatele 251187519/0600 vedený u společnosti MONETA Money Bank a.s. (dále jen „účet dodavatele“)

                4.2.3. na splátky (pouze u objednávek nad 30 tis. Kč, max. na 1 rok, jednorázový poplatek 5% z celkové hodnoty objednávky)

4.3. platbu za objednávky akceptujeme pouze v českých Korunách

4.4. dodavatel má právo požadovat zaplacení zálohy ve výši 30% z celkové hodnoty objednávky, zejména u nových klientů a objednávek vysoké hodnoty

                4.4.1. V případě zrušení objednávky se ze zálohy odečtou poplatky případně bude zbytek zálohy vyplacen zpět odběrateli, nebo odběratel doplatí zbytek                             poplatků.

4.5. Datum splatnosti je uvedeno na faktuře, při nesplacení objednávky včas je účtován poplatek 10% z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

4.6. V případě platby převodem je odběratel povinen uvádět variabilní symbol – číslo objednávky a do poznámky pro příjemce vepsat číslo faktury.

4.7. V případě platby v hotovosti dodavatel vystaví odběrateli písemné potvrzení o zaplacení.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Odběratel nabývá vlastnictví k finálnímu produktu uhrazením plné ceny.

5.2. Odběratel je povinen v produktu zachovat identifikační údaje dodavatele (např. logo v titulkách ve videu, nebo logo v zápatí webu).

5.3. Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@jezekproduction.cz. Informaci o vyřízení stížnosti odběrateli zašle dodavatel na elektronickou adresu odběratele.

5.5. Dodavatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení

6.3. Závazná objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické i papírové podobě a není přístupná.

6.4. kontaktní údaje dodavatele

               6.4.1 e-mail: info@jezekproduction.cz

               6.4.2 telefon: +420 704 797 055, +420 704 797 078

               6.4.3 datová schránka: h5xqtfy

 

V Bílině dne 23.10.2022.